Nové vedení hradecké radnice má v plánu postavit fotbalový stadion či investovat do školských budov

Mezi hlavní priority nové koalice, která povede Hradec Králové v tomto volebním období, patří stavba fotbalového stadionu, rekonstrukce Velkého náměstí či příprava další etapy revitalizace Benešovy třídy. Pokračovat by měly investice do školských zařízení v majetku města, navýšení výdajů se plánují v oblastech sociálních služeb a životního prostředí. Své cíle pro následující roky dnes představilo vedení města, které vzešlo z loňských komunálních voleb.

„Na základních bodech spolupráce jsme se s koaličními partnery shodli již v průběhu povolebního vyjednávání. Toto programové prohlášení, se kterým městská rada předstoupí před zastupitelstvo příští týden, je již konkrétním plánem a představou, kam chceme naše město v následujících letech směřovat,“ říká primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek. Strategický dokument vedení města obsahuje jeho hlavní cíle pro toto volební období v zásadních oblastech a kompetencích. Mezi investiční a rozvojové projekty patří stavba fotbalového stadionu, rekonstrukce Velkého náměstí, severních teras či příprava dalších etap revitalizace Benešovy třídy. Důležitou součástí priorit nového vedení města bude školství, kde vedle údržby a investic do budov a zařízení chce radnice podpořit i aktivity v oblasti celoživotního vzdělávání pedagogů či rozšíření nabídky alternativních a moderních forem školní i předškolní výchovy.

„Do jisté míry jde o poměrně ambiciózní plán, který ale nepředstavuje nijak zásadní změnu dosavadního kurzu rozvoje města, spíše jeho nastartování a posun. Jde nám především o smysluplné a efektivní využívání financí, které máme v rozpočtu, rychlejší přípravu projektů a jejich dotažení do konce,“ dodává primátor Hrabálek.

V loňských volbách, ve kterých zvítězilo hnutí ANO 2011 před Hradeckým demokratickým klubem a Občanskou demokratickou stranou, byli do hradeckého zastupitelstva dále zvoleni zástupci Pirátské strany, uskupení Změna pro Hradec a Zelení, Koalice pro Hradec a Komunistická strana Čech a Moravy. Koalici, která město povede v období 2018 – 2022, tvoří ANO 2011, ODS a Změna pro Hradec společně se stranou Zelených.

 Programové prohlášení koaličních stran zastoupených v Radě města Hradce Králové na období 2018 až 2022

Na základě výsledků komunálních voleb, v souladu s dohodou o koaliční spolupráci v Zastupitelstvu města Hradce Králové na období 2018 až 2022 a s vědomím odpovědnosti vůči občanům za rozvoj města Hradce Králové, předkládáme veřejnosti následující programové prohlášení.

Za základní priority své činnosti v tomto volebním období považujeme:

  1. Oblast rozvoje města a investic – zaktualizujeme a naplníme dlouhodobou strategii rozvoje Hradce Králové   

Od doby starosty Ulricha se Hradec Králové nazývá Salónem republiky. Pro udržení tohoto fenoménu musíme pokračovat v zodpovědném a promyšleném plánování a investování. Budeme budovat moderní město 21. století se zřetelem na kvalitu prostředí, projektování,  

potřebné investice a efektivní provoz města.

1) Připravíme aktualizaci Strategického plánu města dle nových priorit, finančních podmínek a možností.

2) V rozvoji města se budeme inspirovat zkušenostmi progresivně rozvíjejících se českých 

i zahraničních měst. 

3) Urychlíme dokončení územního plánu.

4) S cílem snížit tranzitní dopravu ve městě budeme aktivně vyjednávat a vyvíjet tlak na stát, aby se urychlila dokončení D 35 do Ostrova a D11 do Jaroměře a intenzivně se připravovaly stavby Severní tangenty a Jižního propojení.

5) Prioritou je pro nás rekonstrukce Velkého náměstí, Severních teras a Žižkových sadů. 

6) Budeme ve spolupráci s SVJ a družstvy pokračovat v revitalizaci Benešovy třídy.

7) V návaznosti na Severní tangentu a ve spolupráci s Královéhradeckým krajem budeme pokračovat v rozvoji areálu letiště.

8) Ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a ŘSD zahájíme výstavbu křižovatky Mileta včetně napojení nemocnice na II. městský okruh, dořešení dopravy v klidu a dalších aktivit v území.

9) Zahájíme očekávanou stavbu fotbalového stadionu.

10) Budeme systematicky investovat do oprav veřejných prostor a sídlišť.

11) Budeme aktualizovat generel cyklodopravy, zavedeme populární cykloobousměrky tam, kde to bude v souladu s bezpečností dopravy. 

12) Podpoříme rozvoj bydlení včetně startovacích bytů pro mladé rodiny.

13) Zlepšíme podmínky v domovech pro seniory, nastartujeme výstavbu nových.

14) Aktivní spoluprací s ISP, a.s. zefektivníme systém parkování ve městě včetně systému P+R a napojení na MHD.

15) Budeme pokračovat v revitalizacích městských radiál a hlavních tříd (Pospíšilova, Pražská, Karla IV., Vážní apod.).

16) Podpoříme zřízení vysokoškolského klubu rekonstrukcí Pajkrovy flošny. 

17) Zavedeme funkční systém technického a stavebního dozoru. 

18) Návrhy nejvýznamnějších stavebních investic města budeme vybírat formou architektonických soutěží.

19) Budeme spolupracovat s komisemi místní samosprávy, upřednostníme jejich požadavky na opravy a investice a dáme jim možnost spolurozhodnout o investičních prioritách v městských částech. 

  1. Oblast správy majetku města – odpovědně a efektivně  

Majetek města budeme rozvíjet, budeme se o něj pečlivě starat a hospodárně jej využívat. 

1) Při nakládání s majetkem města budeme garantovat zákonné a hospodárné principy včetně údržby a budeme vyžadovat jejich striktní dodržování.

2) Budeme pokračovat v aktualizaci pasportu majetku města.

3) Prověříme stav movitého a nemovitého majetku města, pravidla pronájmu bytů, nebytových prostor včetně výhodnosti dlouhodobých smluv na dodávky a služby. Majetek budeme prodávat jen v případě nadbytečnosti a za výhodných podmínek pro město.

4) Prověříme fungování společností s majetkovou účastí města či jím zcela vlastněných a zasadíme se o jejich odborné a efektivní řízení. 

5) Budeme nabývat vhodné majetky, resp. nemovitosti pro realizaci potřebných záměrů města.

6) Nalezneme cestu efektivního využití nemovitostí či jiného majetku na území města pro jeho občany, i cestou těsné spolupráce s Královéhradeckým krajem.

III. Oblast ekonomiky a rozpočtu – budeme „SMART“ 

Úřad nesmí zatěžovat občany města zbytečnostmi. Obíhat musí papíry, ne občané. Zmodernizujeme úřad města, zefektivníme jednotlivé agendy a zavedeme centrální recepci pro příjem žádostí a informací. Pro tyto změny využijeme nejmodernějších „SMART“ technologií.

1) Budeme ctít zásady vyrovnaného hospodaření města bez zbytečného zadlužování.

2) Průběžně budeme prověřovat možné úspory v hospodaření města.

3) V rozpočtu nalezneme prostor pro snížení daně z nemovitostí.

4) Všechny investiční akce budeme řešit s maximálním využitím evropských i národních dotací.

5) Zasadíme se o spravedlivé dělení financí a investic mezi centrálními a okrajovými částmi města.

6) Nastavíme nová organizační opatření směřující k lepšímu fungování odborů magistrátu 

a urychlení veškerých agend.

  1. Oblast školství, sportu a životního prostředí – živější, pestřejší a vzdělanější Hradec Králové 

Školství  

Cílem města je zajistit kvalitní předškolní a školní vzdělávání v mateřských a základních školách, které město Hradec Králové zřizuje. Navážeme spolupráci se soukromými základními a mateřskými školami (včetně dětských skupin). Naším cílem je nabídnout obyvatelům pestrou nabídku školního a předškolního vzdělávání a výchovy. Zkvalitníme spolupráci 

a propojení s Královéhradeckým krajem v oblasti školství. 

1) Zlepšíme podmínky pro vznik alternativních zařízení pro předškolní i školní výchovu (lesních školek, dětských skupin) a služeb pro děti do tří let. 

2) Podpoříme aktivity komunitního přesahu škol – např. školy jako místa setkávání při sezónních oslavách a akcích. 

3) Zlepšíme podmínky pro jazykové vzdělání dětí i učitelů.

4) Podpoříme zvýšení kompetencí v matematickém a digitálním vzdělávání a logickém myšlení u žáků na základních školách.

5) Zaměříme se na zlepšení kvality jídel ve školních jídelnách.

6) Budeme pokračovat v opravách a dovybavení budov městských mateřských i základních škol s ohledem na energetickou účinnost dle nových trendů ve vzdělávání. Zajistíme vnitřní dovybavení jak mateřských, tak i základních škol. 

7) Podpoříme celoživotní vzdělávání učitelů a dalších pedagogických pracovníků. 

8) Budeme rozvíjet zájmové vzdělávání (školní družiny, školní kluby a domy dětí a mládeže). 

9) Budeme pokračovat v modernizaci školních hřišť a tzv. projektu otevřená školní hřiště.

10) Budeme podporovat umělecké vzdělávání v ZUŠ na území města Hradce Králové.

11) Zaměříme se na snižování rizikového chování ve školách a školských zařízeních.

12) Provedeme aktivní opatření na zvýšení bezpečnosti a dostupnosti ekologicky šetrné dopravy do škol – pěšky, na kole, autobusem.

Sport

Ve městě budeme podporovat zdravý životní styl obyvatelstva s podchycením nejmladší 

a nejstarší generace. Budeme motivovat organizace, oddíly i skupiny, které budou tento styl spoluvytvářet.

1) Ověříme možnost spolufinancování stavby fotbalového stadionu z externích zdrojů. Prověříme také možné úspory v projektu. Budeme hledat strategického partnera pro fotbalový klub.

2) Podpoříme oživení a úpravy okolí fotbalového stadionu o veřejně přístupná sportoviště, úpravu a rekonstrukci zeleně podél řeky Orlice.

3) Budeme nadále podporovat financování činnosti mládeže a údržby sportovišť. U profesionálních klubů navrhneme financování klubů tak, aby bylo v souladu s pravidly o povolené veřejné podpoře. 

4) Budeme hledat nové lokality pro výstavbu dalších dětských hřišť a sportovišť.

5) Připravíme financování a výstavbu nové víceúčelové haly při ZŠ Štefcova.

6) Budeme jednat o převzetí víceúčelové haly Slavie do majetku města a připravíme její kompletní rekonstrukci. 

7) Ve spolupráci s Královéhradeckým krajem zorganizujeme olympiádu dětí a mládeže.

8) Podpoříme soukromé investory v investicích do nových sportovních zařízení (např. výstavba nové ledové plochy).

9) Zvýšíme podporu malých sportů a neorganizovaného sportování veřejnosti. 

10) Podpoříme rekonstrukci sportovních loděnic a plováren.

11) Budeme podporovat pořádání vrcholových sportovních událostí, které motivují mládež ke sportování.

 

Životní prostředí 

Životní prostředí bude další naší prioritou. Budeme dbát na jeho kvalitu a na snížení emisní zátěže pro obyvatelstvo. Využijeme městských lesů a okolí řek Labe a Orlice pro sport a rekreaci.

1) Vytvoříme pozici městského dendrologa – zahradního architekta.

2) Zlepšíme podporu péče o cenné přírodní lokality v Hradci Králové.

3) Zahájíme přípravu revitalizace vodních toků, říčních niv a vodních ploch s cílem zlepšit jejich přírodní i rekreační hodnotu. 

4) V městských lesích se zaměříme na rozmanitou skladbu původních dřevin a hospodaření přírodě blízkým způsobem. Omezíme odvodňování porostů a podpoříme zadržování vody v lesích renaturací toků. Zasadíme se o ekologicky šetrné hospodaření na rybnících.

5) Změníme způsob rekultivace pískovny Marokánka – zamezíme zavážení odpady a plán rekultivace přizpůsobíme vytvoření cenných přírodních stanovišť i rekreačnímu využití území.

6) Zaměříme se na omezení světelného znečištění (i úpravou současného osvětlení na nové i stávající stavby včetně reklamních objektů).

7) Zaměříme se na snížení zatížení obyvatel nadměrným hlukem (z dopravy i jiných aktivit).

8) Rozšíříme třídění a využívání odpadů. Podpoříme vznik míst pro výměnu a opětovné využívání nepotřebných, avšak využitelných věcí mezi občany. Rozšíříme dobu provozu sběrných dvorů.

9) Ve spolupráci s ČHMÚ zlepšíme systém monitoringu měření znečištění ve městě včetně informovanosti obyvatel města.

10) Snížíme zdravotní zátěž vyplývající z nadměrného používání škodlivých pesticidů při údržbě zeleně v Hradci Králové. 

11) Budeme podporovat ekologickou výchovu ve městě zajišťovanou nevládními 

i městskými organizacemi. 

12) Budeme snižovat ekologickou stopu úřadu – zaměříme se na úsporu vody, energií 

či papíru, podpoříme využívání místních produktů, atd. 

13) Budeme podporovat provoz útulků pro psy, kočky a zajištění kvalitní péče o zraněné 

a handicapované volně žijící živočichy. 

14) Podpoříme kynologická hřiště a psí loučky ve městě.

15) Podpoříme projekty na zastínění dětských hřišť (veřejných i školních) především zelení. 

  1. Oblast sociálních věcí, zdravotnictví, kultury a cestovního ruchu – město pro všechny občany 

Sociální věci a zdravotnictví

Nezapomínáme na seniory: uděláme maximum pro důstojný, aktivní a pohodlný život nejstarší generace, podpoříme mezigenerační solidaritu.

1) Postaráme se o dostupné sociální bydlení: opravíme bytové domy Harmonie I. a II., připravíme výstavbu Harmonie III.

2) Udržíme záchrannou síť pro potřebné: neslevíme z podpory sociálních služeb, posílíme jejich dostupnost a kvalitu, zřídíme stacionář pro zdravotně postižené, maximálně podpoříme domácí hospicovou péči.

3) Vytvoříme podmínky a možnosti zapojení seniorů do komunitního života.  Budeme podporovat další zájmové a vzdělávací aktivity pro seniory. 

4) Prioritou je pro nás zajištění asistenčních a odlehčovacích služeb, aby senioři mohli 

co nejdéle zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí. Zasadíme se o realizaci objektu odlehčovací služby v Honkově ulici.

5) Podpoříme odpovídající a dostupné bydlení pro zdravotně znevýhodněné. Při výstavbě nových bytů v Hradci Králové budeme investovat i do bytů pro sociální bydlení.

6) Zlepšíme spolupráci města s poskytovateli sociálních služeb, podpoříme individuální přístup při pomoci občanům v tíživé sociální situaci. 

7) Zaměříme se na postupné odstraňování vyloučených lokalit a zařazování jejich obyvatel do normálního života.

8) Podpoříme organizace, které pracují v oblasti prevence kriminality, zvyšování finanční gramotnosti, výchově k rodičovství a vedení domácnosti.

9) Podpoříme investice do infrastruktury sociálních služeb (denní stacionář pro seniory 

a chráněná bydlení pro osoby se zdravotním postižením). Zachováme trend posilování finančních prostředků na sociální služby a prevenci.

10) Budeme podporovat krajský projekt rozšíření kapacit krajského Domova pro seniory 

U Biřičky a zapojení dalších subjektů do sítě poskytovatelů sociálních služeb. 

11) Podpoříme poradenské centrum pro oblast sociální a zdravotní péče pro veřejnost.

Kultura a cestovní ruch

Chceme kulturní pulsující město, které o sobě dává vědět světu. 

1) Přehodnotíme novou koncepci kultury, která jen popisuje stávající stav, ale nenabízí nová řešení a rozvoj.

2) Dostaneme kulturu do ulic a na náměstí – nové sochy, výstavy a performance.

3) Připravíme novou marketingovou strategii s výhledem na další čtyři roky s akcentem na nové prvky cestovního ruchu a se zapojením chytrých technologií.

4) Budeme i nadále podporovat městské akce v rámci cyklu Calendaria Regina, 

dle možností rozpočtu zvýšíme finanční podporu tomuto programu. 

5) Budeme podporovat tradiční festivaly. 

6) Budeme iniciovat vytipování lokalit pro výstavbu infrastruktury umožňující vodní turistiku po Labi i Orlici. 

7) Vyhlásíme soutěže mladých architektů na nové městské projekty ve veřejném prostoru. 

8) Vytvoříme mapy vhodných prostor pro pořádání kulturních akcí.

zdroj: https://www.hradeckralove.org/nove-vedeni-hradecke-radnice-ma-v-planu-postavit-fotbalovy-stadion-ci-investovat-do-skolskych-budov/d-67510

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d blogerům se to líbí: