Česká a slovenská tripartita se sešla na druhém společném jednání. Tématy byly vysílání pracovníků i zkušenosti se sociálním dialogem

Česká a slovenská tripartita se sešla na druhém společném jednání. Tématy byly vysílání pracovníků i zkušenosti se sociálním dialogem

Představitelé české a slovenské vlády, odborů a zaměstnavatelů se ve čtvrtek 30. března 2017 sešli na zámku Štiřín na druhém společném zasedání české a slovenské tripartity. V čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou diskutovali o zkušenostech s vedením sociálního dialogu v Česku a na Slovensku.

Kromě předsedy vlády Bohuslava Sobotky, který je zároveň i předsedou RHSD ČR, se jednání zúčastní i další členové vlády: ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Slovenskou vládu zastoupili Ján Richter, ministr práce, sociálních věcí a rodiny a současně předseda HSR SR, Peter Pellegrini, místopředseda vlády pro investice a informatizaci, a Arpád Érsek, ministr dopravy a výstavby.

Premiér Bohuslav Sobotka připomněl, že od nástupu této vlády v roce 2014 se podařilo velmi zintenzivnit spolupráci se zaměstnavateli a odbory. Vláda s nimi pravidelně projednává významné návrhy zákonů a dalších opatření. Ocenil také, že se podařilo navázat na první jednání české a slovenské tripartity, které se uskutečnilo 7. září 2015 v Bratislavě.

Do konce funkčního období této vlády se také uskuteční už čtvrté společné jednání s krajskými tripartitami. Na konci dubna se pak ve Varšavě koná setkání hospodářských a sociálních rad zemí Visegrádské skupiny. V únoru 2016 toto setkání hostil právě zámek Štiřín.

Mezi dnešní hlavní témata jednání patřila budoucnost práce v souvislosti s nástupem digitální ekonomiky, otázky úrovně mezd našich zaměstnanců v rámci evropského kontextu, podoba evropského pilíře sociálních práv či návrh na revizi směrnice EU o vysílání pracovníků.

Evropský pilíř sociálních práv

Veřejná konzultace o podobě evropského pilíře sociálních práv byla zahájena v březnu 2016. Česká republika uvítala zahájení této diskuze.  Za prioritu v oblasti pracovněprávních vztahů považuje opatření směřující k dalšímu prohlubování flexibility pracovních vztahů a podmínek uplatňování nových forem organizace práce. Zajištění vyšší flexibility v oblasti zaměstnávání jde ruku v ruce se slaďováním rodinného a pracovního života. V tomto kontextu je nutné zajistit dostatečný počet zařízení péče o děti v předškolním věku. Za další a velmi podstatnou prioritu vláda považuje úsilí o narovnání odměňování žen a mužů. Za dlouhodobě důležitou otázku v záležitosti evropského pilíře sociálních práv pak považuje snižování chudoby. Evropský pilíř sociálních práv je smysluplný, pokud bude snižovat sociální a ekonomické nerovnosti napříč společenskými skupinami a napříč Evropou.

Návrh směrnice EU o vysílání pracovníků

V březnu 2016 předložila Evropská komise Radě a Evropskému parlamentu návrh na revizi směrnice o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. Momentálně projednávaný návrh je pro Českou republiku nepřijatelný. Česká republika považuje za problematické zavedení nových pravidel odměňování pro všechna vyslání již od prvního dne a aplikaci revidované směrnice na sektor dopravy. Česká republika se staví k návrhu odmítavě z důvodu neproporcionality navrhovaných opatření, nesouladu s principy vnitřního trhu, ale i z důvodu absence konsenzu mezi členskými státy i sociálními partnery a trvá na vynětí sektoru dopravy z působnosti revidované směrnice.

Digitální ekonomika

Digitální agenda patří mezi priority vlády ČR. Stěžejním tématem je vytváření podmínek na podporu růstu digitální ekonomiky a elektronizace veřejné správy. V roce 2015 vznikl Akční plán pro rozvoj digitálního trhu, který shrnuje směřování vládní politiky a definuje klíčová opatření. Poslední verze Akčního plánu byla schválena vládou v březnu 2017. Akční plán a jeho aktualizace jsou pravidelně konzultovány s hospodářskými a sociálními partnery. Materiál k tomuto bodu popsal témata, které považuje vláda a její sociální a hospodářští partneři za nejvíce aktuální pro rozvoj digitální agendy v ČR. Jednalo se o oblast čtvrté průmyslové revoluce, eGovernmentu, sdílené ekonomiky, ochrany dat a volného toku dat. U sdílené ekonomiky je cílem vlády nastavit vyvážené prostředí, které nezmaří inovační potenciál sdílených služeb, nastaví jasná a předvídatelná pravidla a nebude znevýhodňovat stávající podnikatelské subjekty.

Informace o činnosti Rady hospodářské a sociální dohody ČR

V roce 2016 se uskutečnilo celkem 9 Plenárních schůzí tripartity. Mezi hlavní témata, jimiž se tripartita v roce 2016 zabývala a jež byly projednávány Plenární schůzí RHSD ČR i v jejích pracovních týmech, patří zejména problematika stavu čerpání prostředků z fondů EU, zvýšení minimální mzdy, odměňování řidičů veřejné autobusové dopravy v závazku veřejné služby, či odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Mezi další a neméně podstatná témata lze zařadit i problematiku digitální agendy, novelizaci zákoníku práce, situaci ve společnosti OKD, výstavbu dopravní infrastruktury či akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti.

zdroj: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/ceska-a-slovenska-tripartita-se-sesla-na-druhem-spolecnem-jednani–tematy-byly-vysilani-pracovniku-i-zkusenosti-se-socialnim-dialogem-154836/tmplid-47/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.