Zdravotnické odbory přesvědčily poslance, aby přerušili projednávání zákona o univerzitních nemocnicích

Zdravotnické odbory přesvědčily poslance, aby přerušili projednávání zákona o univerzitních nemocnicích

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče a sdružené odborové organizace z fakultních nemocnic požadují, aby dál nebyl poslanci projednáván předložený návrh zákona o univerzitních nemocnicích.

V důvodové zprávě předkladatele návrhu zákona je mnoho nepravd, přesto z něho plyne současný obrovský tlak na jeho okamžité přijetí bez řádného projednání se sociálními partnery. Ve skutečnosti návrh zákona přináší velká rizika pro současné fakultní nemocnice i pro další osud poskytované superspecializované péče. Požadavek odborářů byl vyslyšen, když se předsedkyni odborového svazu Dagmar Žitníkové se podařilo na včerejším jednání zdravotního výboru v Mikulově přesvědčit poslance, aby přerušili projednávání zákona, a to až do konce září. Je tedy předpoklad, že se zákon nepodaří projednat a případně schválit do konání parlamentních voleb.

Odborové organizace z fakultních nemocnic a odborový svaz odmítají nepravdivá tvrzení v důvodové zprávě k návrhu zákona:

Důvodová zpráva: „Návrh zákona o univerzitních nemocnicích byl vypracován na základě Programového prohlášení vlády, v němž se vláda zavázala předložit návrh zákona o veřejných neziskových nemocnicích, který umožní jejich transparentnější a efektivnější řízení.“

Skutečnost: Právě odbory naléhavě žádaly o předložení návrhu zákona, který by umožnil vznik veřejných neziskových nemocnic, a to tak, aby se na ně mohly za výhodných podmínek transformovat nemocnice ve formě obchodních společností, nejčastěji akciových. Tato možnost tu podle odborů nadále velmi citelně chybí. Předložený návrh zákona o univerzitních nemocnicích s tímto problémem však nemá vůbec nic společného a neřeší jej.

Důvodová zpráva: „Potřeba právní úpravy univerzitní nemocnice je dána specifickými podmínkami poskytování zdravotních služeb zajišťovaných státem. Státní příspěvková organizace již nevyhovuje současnému způsobu financování činnosti poskytovatelů zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění a požadavkům kladeným na jejich efektivní hospodaření a řízení.“

Skutečnost: Zdejší příspěvkové organizace normálně fungují a jsou obdobou neziskových organizací běžně existujících v zahraničí. Poskytování péče v nemocnicích je však ohroženo, a to nedostatkem zaměstnanců a jejich nesnesitelnými pracovními podmínkami. Tento problém je třeba neodkladně řešit. Je trestuhodné místo toho vytvářet zdání, že nejnaléhavější v resortu je potřeba zlikvidovat fakultní nemocnice v jejich současné podobě.


Odborové organizace z fakultních nemocnic a odborový svaz varují před důsledky, které by schválení navrženého zákona přineslo
:

● Návrh zákona přináší největší odstátnění majetku ve zdravotnictví za posledních dvacet let. Fakultní nemocnice představují odhadem majetek v hodnotě okolo 60 miliard Kč s ročním obratem okolo 100 miliard Kč.
● Z informací, které odbory dostávaly v minulých letech, lze dovodit, že fakultní nemocnice nejsou ve většině případů schopné zvládat z příjmů zdravotního pojištění provoz, modernizaci i investice a že některé mají z minulých let finanční závazky v řádech mnoha set milionů a možná miliard korun. V souvislosti s návrhem zákona ale není vyčísleno, jaké závazky fakultní nemocnice mají a jaké dopady by tyto závazky měly po změně právní formy nemocnic na jejich praktické fungování.
● Co bude s dluhy nemocnic? Některé nemocnice jsou kvůli historicky nevýhodným paušálním platbám obrovsky zadlužené. V návrhu ale není řešena možnost podpory státu. V návrhu se přímo stanoví, že jakýkoliv další zásah do chodu nových univerzitních nemocnic bude možný jen zákonem, což je dost složité.
● Stát se návrhem zákona vzdává možnosti zasahovat do fungování superspecializované péče a možnosti zajistit článek 31 Listiny základních práv a svobod: „Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.“
Odborové organizace z fakultních nemocnic a odborový svaz se ptají:
● Proč Ministerstvo zdravotnictví požádalo o sloučení připomínkového řízení a o zkrácení lhůt na pouhých pět dnů?
● Proč připomínky odborů, které byly zpracovány i v tomto drasticky krátkém termínu, nebyly vypořádány?
● Návrh zákona o univerzitních nemocnicích odmítli odbory i zaměstnavatelé. Proč na jejich zásadní námitky není brán zřetel?
● Proč Ministerstvo zdravotnictví požádalo, aby v tomto případě nemusely být zpracovány ekonomické dopady tzv. RIA, když ke každému novému právnímu předpisu mají být zpracovány?
● Proč v návrhu chybí přehledné principy součinnosti nemocnic?
● Proč návrh neakceptuje dosavadní politiku Ministerstva zdravotnictví řešit některé nákupy centrálně, a tím snížit náklady nemocnic?
● Proč původní ministerský návrh zákona obsahoval paragraf 41, který umožňoval v období několika příštích měsíců sloučit, rozdělit a rozprodat ze současných organizací, které zřizuje Ministerstvo zdravotnictví (nejen z fakultních nemocnic), cokoliv. Stačilo, aby se dohodlo Ministerstvo zdravotnictví s Ministerstvem financí. V podstatě by to znamenalo „na chvíli zhasnout“, tedy situaci, kterou známe z dob privatizace v devadesátých letech minulého století. Tento nebezpečný paragraf byl kvůli vlně odporu, kterou vyvolal, ze zákona odstraněn. Hrozí však, že jej do návrhu snadno a nenápadně vrátí některý poslanec.
● Proč návrh vůbec vznikl a proč je tak usilovný tlak na jeho schválení ještě před volbami? Komu to prospěje? Kdo z toho očekává zisk? Pacienti, zaměstnanci, nemocnice, univerzity ani stát to nebudou. Kdo tedy?

Odborové organizace z fakultních nemocnic a odborový svaz navrhují:

● Přerušit projednávání návrhu zákona o univerzitních nemocnicích v Poslanecké sněmovně.
● Řešit poskytování nemocniční péče jako celek, vrátit se k záměru upravit fungování nemocnic zákonem, a to na neziskovém principu. Je nutné stanovit síť nemocnic a řešit jejich součinnost atd.
● Řešit velmi vážné zvláště personální problémy, které již zcela konkrétně ohrožují dostupnost a kvalitu poskytované péče.
● Neprodleně pomoci zaměstnancům ve zdravotnictví schválením novely zákoníku práce, jež bude obsahovat poslanecký návrh předsedy sociálního výboru Jaroslava Zavadila, kterým se sjednotí odměňování v lůžkových zdravotnických zařízeních pod systém platů.
Sjednocení odměňování je transparentním prvkem v oblasti ekonomiky nemocnic, jako jediné zaručí vládou, zaměstnavateli a odbory dohodnuté zvýšení odměn za práci a bude působit jako stabilizační prvek v současné personální krizi. Je předpoklad, že část zaměstnanců, kteří zvažují odchod z nemocnic, po této změně na svých pracovištích zůstane.

zdroj: http://www.e-sondy.cz/aktualne/6583-3/zdravotnicke-odbory-presvedcily-poslance-aby-prerusili-projednavani-zakona-o-univerzitnich-nemocnicich

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.