Některou z forem domácího násilí zažila třetina žen v ČR

Některou z forem domácího násilí zažila třetina žen v ČR

Třetina žen v České republice zažila nejméně jednou v životě případ domácího
násilí nebo nějakou z forem sexuální obtěžování. Na veřejnosti se o tomto
problému příliš nemluví. MPSV se proto snaží začlenit tuto oblast do systému
sociálních služeb a navrhuje vznik nové služby, která bude předcházet domácímu
násilí a pomáhat ženám, které se již obětí násilí staly.

Česká republika se zapojila do snahy potírat násilí vůči ženám již v květnu minulého roku
podepsáním Istanbulské úmluvy. Mezi českou veřejností a mnohdy i poskytovateli
sociálních služeb je však toto téma buď nové, nebo je na okraji jejich zájmu.

„Domácí násilí je problém, o které se pořád ještě málo mluví. Pro řadu obětí, žen i mužů,
je často těžké připustit si, že by svou životní situaci měli řešit s pomocí odborníků, na
které se mohou obrátit. Našim cílem je vytvořit nový druh služby, která by pomáhala
domácímu násilí předcházet, a zároveň se zaměří na pomoc obětem,“ uvedla Michaela
Marksová.

Mezinárodní konference, která se dnes konala v Plzni, poskytla poskytovatelům i
zástupcům veřejné správy důležité informace, jak rozpoznat případy tohoto závažného
porušování lidských práv. Zástupci ministerstva představili také plány, jak pomoci
s řešením tohoto problému. Jedním z kroků MPSV je zahrnutí nové sociální služby
„Služba pro osoby ohrožené genderově podmíněným násilím“ do novely zákona o
sociálních službách. Měla by přinést kvalitnější a efektivnější pomoc obětem domácího a
sexuálního násilí. Je rovněž nutné věnovat pozornost lepšímu rozpoznávání případů
násilí, předcházet jim a koordinovat postup zodpovědných institucí. Díky zahrnutí této
problematiky do systému sociálních služeb se Ministerstvo práce a sociálních věcí
zařadilo mezi první instituce v ČR, které tuto oblast systémově řeší.

Mezinárodní i české studie ukazují na velmi velký počet případů domácího a genderově
podmíněného násilí. V roce 2013 provedla Agentura pro základní práva EU
(Fundamental Rights Agency) srovnávací studii o výskytu domácího násilí a násilí na
ženách v rámci členských zemí EU. Výsledky studie ukázaly, že v České republice zažilo
některou z forem fyzického či sexuálního násilí 32 procent žen. Průměr v zemích
Evropské unie činí 33 procent žen.

Plzeňská konference Genderově podmíněné násilí byla realizována v rámci
individuálního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí s názvem „Rozvoj systému
sociálních služeb hrazeného z prostředků Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

zdroj: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30820/Nekterou_z_forem_domaciho_nasili_zazila_tretina_zen_v_CR.pdf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.