Kraj se připravuje na dopad klimatických změn a chce zajistit udržitelné hospodaření s vodou

Kraj se připravuje na dopad klimatických změn a chce zajistit udržitelné hospodaření s vodou

Krajští radní projednali návrh Ucelené politiky samosprávy Královéhradeckého kraje o vodě a doporučili ji zastupitelům ke schválení. Tento klíčový dokument adaptace na klimatické změny analyzuje současný stav povrchových i podzemních vod, akceptuje předvídaný  vývoj podnebí a určuje konkrétní kroky, jak zajistit udržitelné nakládání s vodou.

„Musíme dosáhnout udržitelného nakládání s vodou. Hlavním cílem Politiky kraje o vodě je proto nastavit v obecné, a přesto v dostatečně konkrétní rovině, směr snahy o jeho dosažení. Řada vodohospodářských problémů je dlouhodobého charakteru, překračuje volební cyklus a nelze je řešit bez využití širokého spektra opatření, která přesahují do mnoha dalších oblastí, například zemědělství nebo kompetencí veřejné správy. Politikou kraje o vodě si samospráva kraje na podporu svých rozhodovacích procesů vytváří nástroj k propojení a řízení aktivit ve všech sektorech, kterých se tato problematika týká,“ uvedl radní pro vodní hospodářství a zemědělství Karel Klíma.

Ucelená politika samosprávy Královéhradeckého kraje o vodě je originálním odborný materiál, jehož výjimečnost spočívá v tom, že je prvním materiálem v České republice, takto komplexně zpracovaným na úrovni kraje. Jeho samostatnou přílohou je akční plán na roky 2021–22.

Vedení kraje nechalo své území důkladně analyzovat vodohospodářskými odborníky, kteří popsali stávající situaci vodního hospodářství v regionu a označili  existující i možné budoucí problémy. Odborníci zároveň provedli předpověď možného vývoje změn klimatu a jejich vliv na vodní zdroje v kraji. Na základě analýz aktuálního stavu vody v kraji vznikly dílčí vize dále rozdělené do stále konkrétnějších misí a kroků, jejichž úspěšné splnění povede k zajištění udržitelného nakládání s vodou.

„Jednotlivých dílčích vizí nelze dosáhnout samostatně, ale řada podmínek je společná pro řešení vícera z nich. Například dobrý stav podzemních vod je podmíněn dostatečným čištěním odpadních vod stejně tak jako dobrý stav povrchových vod. To je dále komplikované vzájemnými vazbami, kdy například stav povrchových vod do velké míry ovlivňuje stav podzemních vod,“ vysvětluje Karel Klíma.

Vodohospodáři popsali 25 okruhů problémů, k jejich řešení přiřadili 54 aktivit a 10 nástrojů. Jedním z  problémů je například neexistence správce podzemních vod. Přitom většina dodávané pitné vody v kraji je voda podzemní. Královéhradecký kraj  bude prosazovat opatření vedoucí k renaturaci nebo revitalizaci vybraných úseků vodních toků zásadních pro zadržení vody v povodí. Pokud se podaří motivovat vlastníky či nájemce půdy ke zvyšování přirozené retenční schopnosti krajiny, napomůže to k odstranění dalšího problému, a to je nízká odolnost krajiny vůči hydrologickým extrémům.

Královéhradecký kraj bude také podporovat odkanalizování a svedení odpadních vod na čističky odpadních vod u obcí s méně než 500 obyvateli a prosazovat vznik projektů na obnovy pramenných oblastí.

Můžete zanechat svůj komentář: